>


 

 

Tin Trung tâm

TS. Phạm Văn Sơn Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực ký biên bản thỏa thuận với TS. Lê Trường Tùng Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

28/12/2009 10:41 SA.   3350 lượt xem
Hai đã bên trao đổi, bàn bạc và thống nhất một số nội dung:

Hiện nay, mỗi năm các cơ sở đào tạo CNTT trên cả nước đào tạo được 10000 sinh viên với tốc độ tăng khoảng 10%. Trong khi đó, để đạt mục tiêu đến năm 2010, cần có 70000 lập trình viên, mỗi năm, cả nước cần 12000 - 15000 lao động trong lĩnh vực này, có sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu về nguồn nhân lực CNTT, không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng đào tạo. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thể tăng trưởng hoặc tăng trưởng không như mong muốn do không có đủ nguồn nhân lực CNTT;

Trung tâm Hỗ trợ đáo tạo và Cung ứng nhân lực phối hợp với trường Đại học FPT, tổ chức nghiên cứu, điều tra và kết hợp dự báo nhu cầu nhân lực CNTT và xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực này; thường xuyên trao đổi thông tin về kế hoạch phát triển nhân lực CNTT;

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tập hợp nhu cầu nhân lực CNTT theo đặt hàng của các đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với trường Đại học FPT, nghiên cứu và triển khai mô hình đào tạo tiên tiến đáp ứng nhu cầu của xã hội;

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực phối hợp với trường Đại học FPT, tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo, nhằm phát triển kĩ năng làm việc hợp tác và hoạt động xã hội cho sinh viên.

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực làm đầu mối, phối hợp với trường  Đại học FPT, các bộ, ngành, các địa phương thực hiện cung ứng nhân lực CNTT trong nước và xuất khẩu;

Trung tâm Hỗ trợ đáo tạo và Cung ứng nhân lực phối hợp với trường Đại học FPT, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế về phát triển nguồn nhân lực CNTT.


Biên bản chi tiết                                                                                                                                                                   Ts. Lê Ngọc Sơn

 
Tiêu điểm Xem nhiều