>


 

 

Cơ sở dữ liệu NLVL

Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2008 phân theo vùng(*)

09/02/2010 9:18 SA.   4359 lượt xem

 %

 

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thiếu việc làm

Chung

Thành thị

Nông thôn

Chung

Thành thị

Nông thôn

CẢ NƯỚC

2.38

4.65

1.53

5.10

2.34

6.10

Đồng bằng sông Hồng

2.29

5.35

1.29

6.85

2.13

8.23

Trung du và miền núi phía Bắc

1.13

4.17

0.61

2.55

2.47

2.56

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

2.24

4.77

1.53

5.71

3.38

6.34

Tây Nguyên

1.42

2.51

1.00

5.12

3.72

5.65

Đông Nam Bộ

3.74

4.89

2.05

2.13

1.03

3.69

Đồng bằng sông Cửu Long

2.71

4.12

2.35

6.39

3.59

7.11

 

(*) Số liệu sơ bộ.

Nguồn: gso.gov.vn
Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều