>


 

 

Các biểu mẫu trong NCKH

Mẫu hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo

28/12/2009 5:16 CH.   48835 lượt xem

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Theo các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học)

 1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, ...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, tiếng Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể  thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước:

-          Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

-          Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt, không đảo tên lên trước họ.

-          Tài liệu không có tên tác giả thì xếp  theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...

3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

·               Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách);

·               (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

·               Tên sách, luận án hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

·               Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản);

·               Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

(xem ví dụ tài liệu số 2,3,4, 23, 30, 32, 33, 34).

            Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách ... càn ghi đầy đủ các thông tin sau:

·               Tên tác giả (không có dấu ngăn cách);

·               (năm công bố) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn);

·               "tên bài báo" (đặt trong ngoặc kép không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên);

·               Tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên);

·               Tập (không có dấu ngăn cách);

·               Số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn);

·               Các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc).

(xem ví dụ tài liệu số 1, 28, 29, 31).

            Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn 1 trang thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Ví dụ về cách trình bày tài liệu tham khảo:

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1.      Quách Ngọc Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai", Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.

2.      Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

3.      Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng, tr.15-25, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

4.      Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng  bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, tr.32-37, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

.......................

23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chuẩn đoán và điều trị bệnh ... , Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường ĐH Y Hà Nội.

Tiếng Anh

28. Anderson, J.E. (1985), "The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case", American Economic Review, 75(1), pp. 178-190.

29. Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), "Genetics of thermosentive genic male sterility in Rice", Euphytica, 88, pp. 1-7.

30. Boulding K.E. (1955), Economic Analysis, Hamish Hamilton, London.

31. Burton G. W. (1988), "Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)", Agronomic Journal 50, pp.230-231.

32. Central Statistiacal Oraganissation (1995), Statistical Year Book. Beijing.

33. FAO (1971), Agricalture Commudity Projections (1970-1980), Vol.II. Rome.

34. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of  Urban Households in Vietnam, Departement of  Economics, Economics Research Report, Hanoi.

 


Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều