Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

ĐĂNG KÝ THI IELTS

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo và luyện thi để thi đạt chứng chỉ quốc tế IELTS của đại học Cambridge do Hội Đồng Anh tại Việt Nam và Trung tâm phối hợp tổ chức


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM HỔ TRỢ ĐÀO TẠO

VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC

Số:  01 /TB-HTĐTCƯNL

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        

            Hà Nội,  ngày  24  tháng  10   năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG ANH

LUYỆN THI VÀ THI CHỨNG CHỈ IELTS

 

Kính gửi: ………………………………………………………………

 

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Trung tâm);

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác số 437/2019/CTR/LLC ngày 13/08/2019 giữa Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo với Hội Đồng Anh về việc tổ chức luyện thi để thi lấy chứng chỉ Quốc tế IELTS;

Căn cứ vào nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về việc đánh giá năng lực, cấp chứng chỉ, sử dụng Tiếng Anh trong học tập và công tác;

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

- Tuyển sinh các khóa đào tạo và luyện thi để thi đạt chứng chỉ quốc tế IELTS của đại học Cambridge do Hội Đồng Anh tại Việt Nam và Trung tâm phối hợp tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

 - Học sinh các trường phổ thông (THCS, THPT, TTGDTX,…), sinh viên các trường cao đẳng, đại học có nhu cầu thi IELTS để được miễn thi đầu vào của một số cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành, hoặc để được cộng điểm ưu tiên, tìm kiếm học bổng du học;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu học thạc sỹ, tiến sỹ; Cán bộ thi nâng ngạch, chuyển ngạch; Giáo viên Tiếng Anh ở các cấp học cần nâng cao trình độ, chuẩn hóa theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ;

           - Các tổ chức, cá nhân và các nguồn lao động khác có nhu cầu đi lao động, làm việc, định cư ở ngoài nước tại thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Canada…

NỘI DUNG LUYỆN THI:

- Luyện thi theo tài liệu IELTS của Hội Đồng Anh (có Phụ lục các khóa học kèm theo);

ĐỊA ĐIỂM LUYỆN THI VÀ THI:

- Tại Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 12-14, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tại địa phương, nếu số lượng học viên đạt từ 30 học viên trở lên.

THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:

- Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày: 10/11/2019;

- Hồ sơ bao gồm: 02 bản photo, công chứng căn cước công dân hoặc chứng minh thư, 03 ảnh màu (3 x 4); (có thể scan và gửi qua e-mail).

LỊCH HỌC:

1. Các lớp IELTS (tại Hà Nội):

          - Thứ 2,4: từ 18h-21h;

          - Thứ 3,5: từ 18h-21h;

          - Thứ 7, Chủ nhật: Buổi sáng: từ 8h-11h; Buổi chiều: từ 14h- 17h.

2. Lớp IELTS tại địa phương:

          Thứ 7, Chủ nhật: Buổi sáng: từ 8h-11h; Buổi chiều: từ 14h- 17h.

LIÊN HỆ:

- Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 12-14, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Cán bộ Phụ trách đào tạo: Bà Nguyễn Diệp Hồng; ĐT: 038.9909.856

- Điện thoại: 024.3933.5071- Hotline: 035.794.5376 - 098.133.0406

- Email: ielts.tsc.@gmail.com.vn

- Website: tsc.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                                            

- Như kính gửi;                                  

- PT Trung tâm (để b/c)                                     

- Lưu: VT;  Tổ CT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Hoàng Công Dụng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu