Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Chức năng

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực có chức năng nghiên cứu, dự báo phát triển nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên và nhân lực ngành sư phạm; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; cung ứng nhân lực có trình độ đại học trở lên thông tin và truyền thông về tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, đào tạo và sử dụng nhân lực.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu và dự báo

+ Tổ chức khảo sát, nghiên cứu năng lực, quy mô đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo); xây dựng các báo cáo đánh giá, dự báo phát triển năng lực đào tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và khuyến cáo các cơ sở đào tạo về việc phát triển quy mô đào tạo, việc đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

+ Cập nhật và quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm và sinh viên, lưu học sinh có trình độ đại học trở lên ở các ngành nghề khác; nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn mối liên hệ giữa chương trình, phương thức tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo với khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp; khảo sát, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp.

+ Nghiên cứu, khảo sát, dự báo nhu cầu nhân lực ngành sư phạm và nhân lực trình độ đại học trở lên ở các ngành nghề khác; nghiên cứu và dự báo xu hướng phát triển việc làm của các ngành nghề để tham mưu lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hoạch định chiến lược và chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên.

- Cung ứng nhân lực

+ Cung cấp thông tin về năng lực và chất lượng của cơ sở đào tạo, khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên sau tốt nghiệp, xu thế phát triển ngành nghề, nhu cầu sử dụng nhân lực của các đơn vị tuyển dụng, giúp các cơ sở đào tạo, sinh viên có thêm căn cứ điều chỉnh định hướng, mục tiêu và nội dung hoạt động.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các sự kiện tuyển dụng - việc làm, sàn giao dịch nhân lực, thực hiện các hợp đồng cung ứng chuyên gia, nhân lực trình độ cao cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Thực hiện giới thiệu lưu học sinh tốt nghiệp về nước (diện chưa có cơ quan trước khi du học) tham gia tuyển dụng, hỗ trợ lưu học sinh tìm kiếm việc làm.

+ Tổ chức thực hiện các hợp đồng về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu; tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn học đường, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Công tác thông tin và truyền thông

Xây dựng Cổng thông tin điện tử về thông tin cung - cầu nguồn nhân lực và việc làm sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. Xây dựng cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí quốc gia và hội nhập quốc tế, đảm bảo kết nối với hệ thống thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phối hợp với các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nhân lực trong công tác thông tin và truyền thông phục vụ cho công tác tuyển sinh, hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng nhân lực và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.