Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

 

1. Phụ trách Văn phòng: Lại Thị Hoa
    Điện thoại: 024.38262018
    Email: lthoa.htdt@moet.gov.vn
2. Kế toán trưởng: Lò Thị Dũng
    Email: ltdung.htdt@moet.gov.vn
3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu Tình
    Email: ntdtinh@moet.gov.vn

1. Phụ trách phòng: Trần Phương
    Điện thoại: 024.39335071
    Email: tphuong@moet.gov.vn
2. Chuyên viên: Đặng Phương Mai
    Email: dtpmai@moet.gov.vn

1. Phụ trách phòng: Hoàng Thị Thủy
    Điện thoại: 024.39336243
    Email: htthuy.htdt@moet.gov.vn
2.Chuyên viên: Trần Thị Hoài Thu
    Email: ttthu@moet.gov.vn
3. Chuyên viên: Hà Thị Thanh Vân
    Email: httvan@moet.gov.vn
4. Chuyên viên: Phạm Thị Thương Hiền
    Email: ptthien.htdt@moet.gov.vn

1. Phụ trách phòng: Phó Giám đốc Hoàng Công Dụng
    Điện thoại: 024.39332625
    Email: hcdung@moet.gov.vn
2. Chuyên viên: Nghiêm Thành Nam
    Email: ntnam.htdt@moet.gov.vn
3. Chuyên viên: Vũ Thị Minh Ngọc
    Email: vtmngoc@moet.gov.vn