Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Lãnh đạo Trung tâm

 

1. Giám đốc: Bùi Văn Linh

   Số điện thoại: 024.39333985

   Email: bvlinh@moet.gov.vn

 

 
Các đơn vị thuộc Trung tâm  
1. Văn phòng  

 

    1. Phụ trách phòng: Lại Thị Hoa

        Điện thoại: 024.3826.2018

        Email: lthoa.htdt@moet.gov.vn

    2. Phụ trách Kế toán: Lò Thị Dũng

      Điện thoại: 024.3826.2018

       Email: ltdung.htdt@moet.gov.vn

    3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu Tình

       Điện thoại: 024.3826.2018

       Email: ntdtinh@moet.gov.vn

2. Phòng Nghiên cứu và Dự báo  

     1. Phụ trách phòng: Trần Phương

        Điện thoại: 024.39335071

       Email: tphuong@moet.gov.vn

     2. Chuyên viên: Đặng Phương Mai

        Điện thoại: 024.39335071

        Email: dtpmai@moet.gov.vn
3. Phòng Cung ứng nhân lực  

    1.Chuyên viên: Trần Thị Hoài Thu

       Điện thoại: 024.39336243

       Email: ttthu@moet.gov.vn

    2. Chuyên viên: Phạm Thị Thương Hiền

        Điện thoại: 024.39336243

         Email: ptthien.htdt@moet.gov.vn

4. Phòng Truyền thông

 

    1. Chuyên viên: Vũ Thị Minh Ngọc

         Điện thoại" 024.3833.1840

         Email: vtmngoc@moet.gov.vn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu