Thông báo họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ


Theo Quyết định số 700/QĐ-BGDĐT ngày 8/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" (MS: B2018-TĐC-01) do TS. Hoàng Công Dụng làm chủ nhiệm đề tài.

Nội dung cụ thể:

  • Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" (MS: B2018-TĐC-01) do TS. Hoàng Công Dụng làm chủ nhiệm đề tài.
  • Thành phần: Quyết định số 700/QĐ-BGDĐT ngày 8/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhóm thực hiện đề tài; cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực và những người quan tâm;
  • Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 02/03/2021;
  • Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng (Xem QĐ thành lập HĐ tại đây)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất