Phân công Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực


Ngày 30/10/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT về công tác cán bộ của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Phó Giám đốc Hoàng Công Dụng được giao nhiệm vụ Phụ trách Trung tâm kể từ ngày 01/11/2020 /documents/1046433/1048174/3277_QD_BGDDT++2+.PDF/3190bcf7-f51e-46b9-89c3-ea921caa7cff


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất