Chính sách đối với sinh viên sư phạm


Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, gồm 9 chương, 115 điều. So với quy định Luật Giáo dục hiện hành, chính sách đối với học sinh, sinh viên sư phạm có sự thay đổi:

- Theo quy định hiện hành: Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải đóng học phí.

- Quy định tại Luật Giáo dục 2019: Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

                                                                                                  Văn phòng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất