Thực hiện Báo cáo khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp


Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ về việc giao Bộ GD&ĐT "công bố sinh viên ra trường có việc làm ở từng trường đại học, từng ngành học", Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và công văn số 2165/BGDĐT-HTĐTCƯNL ngày 20/5/2019 về việc hướng dẫn nhập số liệu khảo sát vào phẩn mềm chung. Thời hạn nộp báo cáo vào 31 tháng 12 hàng năm. Đến nay Bộ GD&ĐT vẫn chưa nhận được báo cáo của một số đơn vị. Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019 về Bộ GD&ĐT (qua Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực) trước ngày 27/02/2020.

/documents/1046433/1048174/CONGVAN3943.pdf/fe328290-1d96-41de-8643-23fb6874d11d

/documents/1046433/1048174/CONG+VAN+2165_BGDDT_HTDTCUNL.pdf/25729c02-9c7f-400f-89ee-91e57ee4ee34

/documents/1046433/1048174/07_HT%C4%90TCUNL.pdf/ca0540fe-fd82-4d57-9fe0-81ee3090a7dd

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất