Năm học 2022-2023: Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.


Theo đó, năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo.

Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm.

1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

2. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh

3. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành

4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

5. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

6. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

7. Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học

8. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành

9. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

11. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành

12. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục

Nội dung chi tiết của Chỉ thị tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất