Rà soát, chấn chỉnh hoạt động tự chủ mở ngành đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng duy trì ngành đào tạo


Ngày 13/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2970/BGDĐT-GDĐH, gửi các đại học, học viện, trường đại học về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tự chủ mở ngành đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng duy trì ngành đào tạo. Nội dung chi tiết tại đây:


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất