Thông báo tuyển chọn bổ sung giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại Lào năm học 2019 - 2020


Căn cứ Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn bổ sung giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại Lào năm học 2019-2020, chi tiết tại http://icd.edu.vn/250/thong-bao-tuyen-chon-bo-sung-giao-vien-di-giang-day-tieng-viet-tai-lao-nam-hoc-2019--2020.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1139


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất