Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
- Tên Đề tài: "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"
- Mã số: B2018-TĐC-01
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Công Dụng
- Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo.


  • Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích một số phương pháp, mô hình dự báo trong và ngoài nước, đồng thời đánh giá những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) nhằm giúp xác định phương pháp và mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành KT-CN trong bối cảnh CMCN 4.0.
  • Tìm hiểu thực trạng đào tạo sinh viên nhóm ngành KT-CN hiện nay cho thấy, sinh viên nhóm ngành Kĩ thuật - Công nghệ là một trong những nhóm ngành chiếm số lượng rất lớn và là nguồn nhân lực có nhiều cơ hội tham gia vào thị trường lao động một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên ra trường vẫn còn hạn chế, có những sinh viên ra trường làm không đúng ngành nghề đào tạo. Việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo và tổ chức, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhóm ngành KT-CN trong quá trình đào tạo, tuyển dụng và sử dụng nhân lực bước đầu đã có những cách làm hay, hiệu quả. Tuy nhiên, sự phối hợp này vẫn mang tính cục bộ, nhỏ lẻ, chưa thành hệ thống. Đây là một trong những hạn chế làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đầu ra của quá trình đào tạo.
  • Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, dựa trên việc xem xét, nhận định các mô hình và phương pháp dự báo, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các chỉ số dự báo về nhu cầu đào tạo nhóm ngành Kĩ thuật - Công nghệ. Kết quả này góp phần xác định xu hướng biến động về số lượng cũng như chất lượng đào tạo, yêu cầu về năng lực cơ bản của sinh viên tốt nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đối với các nhóm ngành kinh tế có sử dụng nguồn nhân lực trình độ đại học nhóm ngành KT-CN đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • Từ kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số nội dung hoạt động và giải pháp thực hiện đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, sinh viên nhóm ngành KT-CN và các đơn vị tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực nhóm ngành KT-CN, góp phần bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng nhân lực trình độ đại học nhóm ngành KT-CN, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ đào tạo và nhu cầu của xã hội.

​     BÁO CÁO TÓM TẮT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất