Quyết định số 25/QĐ-HTĐTCƯNL ngày 23/7/2018 của TT HTĐT&CƯNL về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất