Hướng nghiệp, phân luồng được quy định trong Luật Giáo dục 2019


Một trong những điểm mới của Luật Giáo dục 2019 là quy định về hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục (Điều 9) trên cơ sở phát triển và luật hóa các quy định tại các văn bản dưới Luật,  tạo điều kiện thuận lợi cho hướng nghiệp và phân luồng trong thực tiễn triển khai.

Điều 9. Hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục

1. Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

2. Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

3. Chính phủ quy định chi tiết hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

                                                                                          Văn phòng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất